# سرشماری

جمعیت روستاهای الموت

قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا دینه کوه 38 79 قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا سلیمان اباد 7 18 قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا شورستان علیا 66 216 قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا شیرکوه 13 43 قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا مردانچال * * قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا باغ دشت 55 193 قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پائین   1,198 3,596 قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پائین الانگان * * قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پائین اواتر 21 59 قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پائین اوانک 84 241 قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پائین پیج بن 22 76 قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پائین جیرنده 10 22 قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پائین دینه رود 31 92 قزوین قزوین رودبارالموت   الموت ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 217 بازدید