پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

گفت دانایی که گرگی خیره سر . . . .

گفت دانایی که گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد این بشر                                                 هرکه با گرگش مدارا می کند                                                 خلق و خوی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 134 بازدید