به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی و شروع سر شماری نفوس و مسکن 1390 نتایج سر شماری نفوس و مسکن 1385 رود بار الموت به رویت همشهریهای عزیز میرسانم.

این آمار از سایت رسمی رودبار الموت گرفته شده است. در این اطلاعات جمعیت نفوس و مسکن گازرخان بسیار کمتر از مقدار واقعی ذکر شده .  هر شخص عادی که تبحر و تخصص آماری هم نداشته باشدبا نگاهی به روستای گازرخان از چشم انداز بالای قلعه حسن صباح به این نکته پی خواهد برد. یا شاید احتمالا ناشی از خطاهای آماری باشد که امیدواریم در سر شماری امسال اطلاعات با دقت بیشتری جمع آوری شود تا پایه محکمی برای برنامه ریزی های کلان کشور باشد. اما به هر حال بنده این اطلاعات را به شر ط امانتداری به نقل از سایت مذکور در این قسمت درج کردیم. 

سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 (بدون احتساب خانوارهای موسسه ای و غیرساکن)

استان

شهرستان

بخش

شهر

دهستان

آبادی

خانوار

جمعیت

قزوین

         

294,305

1,127,734

قزوین

قزوین

       

142,781

530,961

قزوین

قزوین

رودبارالموت

     

4,128

12,519

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

 

1,485

4,398

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

توان

26

73

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

خشکچال

60

200

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

مینودشت

58

183

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

گازرخان

211

690

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

افتابدر

24

52

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

اوه

50

139

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

بوکان

43

151

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

ترکان

19

60

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

جولادک

28

78

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

دهک

45

125

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

سرخ کوله

22

78

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

فیشان

37

95

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

محموداباد

26

89

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

یرک

52

112

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

اندج

61

179

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

شریف اباد

35

126

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

دک

24

60

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

شورستان سفلی

27

94

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

شهرک

55

204

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

صایین کلایه

30

62

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

کندان سر

35

89

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

کوچنان

90

276

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

ملاکلایه

11

28

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

اقاگیر

36

108

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

اکبراباد

20

50

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

چاله

66

208

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

زردچین

27

67

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

ازادرود

16

25

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

امشک

7

10

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

باغ کلایه

23

49

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

بیدلی

11

25

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

جوتان

30

62

ادامه آمار را در ادامه مطلب مرور کنید.

 


قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

دینه کوه

38

79

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

سلیمان اباد

7

18

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

شورستان علیا

66

216

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

شیرکوه

13

43

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

مردانچال

*

*

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت بالا

باغ دشت

55

193

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

 

1,198

3,596

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

الانگان

*

*

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

اواتر

21

59

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

اوانک

84

241

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

پیج بن

22

76

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

جیرنده

10

22

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

دینه رود

31

92

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

سراج کلایه

12

29

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

سیلکان

26

66

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

گرمارود

111

300

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

کلان

11

27

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

نرمیلات

6

25

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

ورکرود

*

*

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

حسن اباد

13

26

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

خوبان

25

77

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

روچ سفلی

33

78

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

روچ علیا

57

118

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

زوارک

57

176

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

نسا

7

15

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

ورک

38

82

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

ویکان

9

14

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

یارفی

27

70

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

اتان رود

10

28

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

ایلان

8

23

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

وناش بالا

19

51

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

چوثر

5

6

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

خوبکوه

*

*

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

طاله

6

15

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

کلایه

103

269

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

وناش پائین

7

21

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

هنیز

109

518

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

اتان

111

316

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

روچ دره

*

*

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

سفیددر

21

78

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

کافرکش

15

42

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

کشک دشت

47

122

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

مدان

77

315

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

الموت پائین

هرانک

52

180

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

معلم کلایه

 

761

2,329

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

معلم کلایه

اوان

128

368

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

معلم کلایه

ایین

4

13

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

معلم کلایه

دیکین

111

334

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

معلم کلایه

کوشک

76

397

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

معلم کلایه

میانخانی

*

*

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

معلم کلایه

وربن

79

219

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

معلم کلایه

ازرت

4

8

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

معلم کلایه

زراباد

129

342

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

معلم کلایه

زواردشت

69

185

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

معلم کلایه

سرخه دزک

20

69

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

معلم کلایه

گرمارودسفلی

71

184

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

معلم کلایه

گرمارودعلیا

35

124

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

معلم کلایه

مزرعه سفلی

11

29

قزوین

قزوین

رودبارالموت

 

معلم کلایه

مزرعه علیا

21

50

قزوین

قزوین

رودبارالموت

معلم کلایه

   

684

2,196

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

     

4,667

16,255

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

 

1,676

6,057

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

دربند

34

139

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

سوگاه

45

197

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

شنگل رود

6

10

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

ویار

57

184

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

هیر

179

639

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

امامزاده محمد

29

105

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

بهرام اباد

21

83

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

تاق دره

10

41

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

چرشدره

29

68

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

زردچال

13

63

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

سالارکیا

35

134

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

شهرستان علیا

49

162

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

کوشکدر

31

117

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

کیاکلایه علیا

5

29

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

هاشاکلایه

5

20

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

شهرستان سفلی

120

515

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

اکوجان

194

814

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

پرچکوه

80

300

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

تلاتر

51

162

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

رشکین

47

153

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

امامزاده هارون

9

30

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

پررود

48

206

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

دورچال

*

*

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

ده دوشاب

41

146

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

روح اباد

28

97

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

فشک

96

372

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

قسطین ناحیه

64

243

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

کته پشت

*

*

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

مزرعه رکن اباد

*

*

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

میلک

30

64

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

ورگیل

12

28

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

انگورازوج

25

73

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

جولاده

24

67

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

راهدارخانه گدیک

*

*

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

زناسوج

4

10

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

سپوهین

32

109

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

علین

5

18

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

فلار

16

33

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

کامان

48

149

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

موشقین

61

161

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

ورتوان

73

268

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارشهرستان

هلارود

14

29

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

 

2,273

7,622

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

باغستان

21

57

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

تنوره

49

130

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

درک

16

33

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

زینبر

*

*

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

سیمیار

47

119

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

علی اباد

55

155

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

قسطین رود

30

89

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

کارنده چال

54

179

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

کمال اباد

8

29

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

مارکین

20

50

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

خنجربلاغ

19

62

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

رجائی دشت

177

648

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

قسطین لار

50

175

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

کلین

20

52

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

مرداباد

12

25

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

هریف

56

171

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

ازگنین سفلی

96

291

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

ازگنین علیا

20

69

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

اویرک

95

292

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

سیمیاردشت

7

23

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

وشته

129

386

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

سفیداب

110

507

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

عباسک

33

106

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

کلمین

62

248

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

کلایه

9

29

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

هلال اباد

13

48

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

یارود

167

642

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

امین اباد

13

38

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

پراچان

31

95

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

جوینک

90

351

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

دورچاک

107

305

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

سنبل اباد

55

169

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

گرمک

20

77

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

لطر

44

144

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

یوج

52

147

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

حسن اباد

144

443

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

شترک

63

219

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

صفرین

64

253

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

فانفین

45

141

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

کتکان

48

160

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

محمداباد

72

274

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

رودبارمحمدزمانی

هریان

48

179

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

 

434

1,611

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

اربدیان

15

60

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

بازرگاه

11

30

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

بلکان

26

72

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

چنگال دشت

10

34

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

خسرود

68

248

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

دستجردسفلی

36

95

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

طیاندشت

24

97

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

علندر

4

11

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

کش رود

5

19

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

کنگرین

15

35

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

لات

89

300

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

تسکین

9

31

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

توته چال

20

76

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

جیردوزان

10

53

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

طهمورث اباد

13

50

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

کاکوهستان

51

259

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

کله کوب

7

39

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

 

دستجرد

گشنه رود

21

102

قزوین

قزوین

رودبارشهرستان

رازمیان

   

284

965

به نقل از سایت رودبار الموتتاريخ : ۱۳٩٠/۸/۱ | ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : میثم محمدی الموتی | نظرات ()
  • ایکس باکس | قالب بلاگ اسکای